january, 2021

3jan9:00 amCalvary Baptist Church

5jan7:30 pmCenter Point Baptist Church

7jan6:30 pmCalvary Baptist Church

10jan9:00 amCalvary Baptist Church

12jan7:30 pmCenter Point Baptist Church

14jan6:30 pmCalvary Baptist Church

17jan9:00 amCalvary Baptist Church

19jan7:30 pmCenter Point Baptist Church

21jan6:30 pmCalvary Baptist Church

24jan9:00 amCalvary Baptist Church

26jan7:30 pmCenter Point Baptist Church

28jan6:30 pmCalvary Baptist Church

31jan9:00 amCalvary Baptist Church